boekomslag Baukje Wytsma - Silke & Miss Dee

Baukje Wytsma – Silke & Miss Dee (1e recensie)

boekomslag Baukje Wytsma - Silke & Miss Dee

De âlde Miss Dee dy’t yn Ingelân berne is, wennet mei hûn en kat in eintsje bûten it doarp, ticht by de bushalte. De minsken fine har mar raar, want se sammelt fan alles en noch wat. Har hiele hûs leit fol. Bomfol. Sa is Miss Dee gek op kranten. Der lizze steapels troch it hiele hûs en der hingje selsmakke gerdinen fan krantepapier foar de finsters. De minsken sizze dat Miss Dee ûnder krantepapier sliept! Wa docht soks no? As Silke, in famke dat in eintsje fierderop op in pleats wennet, op in kear yn it krantehûs skûlje mei foar de rein, ûnstiet der in bysûndere freonskip. It hûs fan Miss Dee ûnderoan “e dyk is foar Silke in oare wrâld, se komt dêr graach. Se leart in protte fan dy âld-learares dy’t har in bytsje iensum fielt op it Fryske plattelân. Sa komt Silke stadichoan mear te witten oer it libben fan Miss Dee yn Ingelân en fansels ek oer de Ingelske taal! Silke hat it net altyd maklik op skoalle, se kin hiel goed leare, mar se wurdt ek faak pleage troch twa famkes út har klasse. Miss Dee leart Silke om sterk yn it libben te stean: to be strong! As Miss Dee no oan de ein fan har libben mar net wer ferhuzet nei Ingelân…

kno meer info over boek

Mening over het boek

Recensie van Marloes (ouder dan 18 jaar)
Hoe kom je aan het boek?
Geleend bij de bibliotheek
Wat vind je van het boek?
★★★★☆
Waarom heb je dit boek uitgekozen om te lezen?
Ik kwam de titel tegen op internet
Welke steekwoorden passen bij het boek?
interessant, ontroerend, realistisch
Staan er illustraties in het boek? Wie heeft ze gemaakt? Wat vind je van de illustraties?
Carla van der Heijde. Mooi, mooi kleurgebruik, past goed bij het verhaal
Is het boek moeilijk of gemakkelijk te lezen?
Gemiddeld
Waar gaat het verhaal over?
Silke wordt op school gepest, mist op een dag de bus en schuilt voor de regen bij de Engelse Miss Dee. Er ontstaat een vriendschap tussen de twee.
Wie is de hoofdpersoon?
Silke
Zou je iemand uit het verhaal willen ontmoeten? Waarom? En wat zou je dan gaan doen?
Miss Dee. Ik zou papiersterren uit kranten willen knippen en Engelse thee met flapjacks willen drinken en eten.
Waar speelt het verhaal zich af?
In een Fries dorp
Wat vind je leuk aan dit boek?
Het is een drietalig boek. Fries, Nederlands en een beetje Engels
Wat vind je niet leuk aan dit boek?
Het einde vind ik wat abrupt.
Wil je nog iets anders vertellen over het boek?
Een mooi boek om het Fries te promoten in de bovenbouw
Voor wie zou dit een leuk boek zijn?
Friese kinderen in Groep 8
Wil je het boek nog een keer lezen?
Ja, ik wil het boek nog een keer lezen